ZNAMO, ZMOREMO!

ZNAMO, ZMOREMO!

Spoštovane občanke, cenjeni občani,

v dobrem desetletju smo ustvarili okolje stabilnosti, varnosti in nenehnega izboljševanja kakovosti življenja v vseh krajih in za vse prebivalce. Usklajevanje interesov in raznolikih potreb, krmarjenje med evropskimi, državnimi in lastnimi sredstvi, je zahtevno, rezultati v obliki številnih novih pridobitev, izvedenih projektov, pa govorijo sami zase. Zadovoljni uporabniki ste naše osnovno merilo uspeha. S tem delom smo pridobili neprecenljive izkušnje, za katere verjamem, da so garancija za prihodnost. Čakajo nas namreč zahtevni in nepredvidljivi časi, posledica globalnih kriz, na katere nimamo neposrednega vpliva.

Imamo pa vpliv v domači lokalni skupnosti, kjer odločamo sami zase! Že večkrat, nenazadnje v obdobju epidemiološke krize, smo pri tem pokazali visoko stopnjo enotnosti, povezanosti in skrbi za drug drugega. To nas dela močnejše, tako kot dejstvo, da ne potrebujemo in ne dovolimo razdora dnevne politike, saj naše gibanje ostaja neodvisno.

Občina Šentjur je edini mandat, ki ga imamo, priznavamo in z vso odgovornostjo opravljamo. Z Dolgoročnim razvojnim načrtom 2021 – 2030 smo zastavili mogočne cilje in vizijo. Z vašo podporo, z vašim glasom, jih bomo tudi v bodoče uresničevali za skupno dobro. Ker znamo in zmoremo!

Temeljni cilji:

ENAKOMERNO RAZVITA OBČINA

je temeljni cilj, s katerim želimo ustvarjati tudi v bodoče priložnosti za vse prebivalce na različnih področjih, od izgradnje infrastrukture, poselitvenega načrtovanja, vzdrževanja mreže šol in vrtcev, kulturnih ter športnih površin in zdravstvene mreže, do zanimivega poslovnega okolja in podpornih pogojev za kmetijstvo in turizem. Zato bomo uresničevali naložbe, ki bodo prijazne do mesta in podeželja, do vseh generacij.

PODJETNIŠTVU IN TURIZMU PRIJAZNA OBČINA

industrijska cona v urejanju, načrtovane poslovne cone, nov podjetniški inkubator, posodabljanje ključnih prometnih povezav z izgradnjo krožišč, vse to so aktualni projekti za podjetniški in gospodarski razvoj. Nadgradnja ponudbe v butično in doživljajsko pa je izziv novih turističnih trendov, ki jim bomo sledili.

TRAJNOSTNA IN ZELENA OBČINA

naravne danosti so naše največje bogastvo, v katerega vlagamo s protipoplavnimi ukrepi, gradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, s širjenjem omrežja pešpoti in kolesarskih poti. Trajnost je tudi ključno vodilo nove evropske perspektive, iz katere bomo uspešno črpali sredstva ter izvajali projekte za zeleno prihodnost.

POVEZANA OBČINA

našo veliko občino povezujejo v veliki meri – ceste. Zato bomo nadaljevali prenovo občinskih in krajevnih cest ter si še v bodoče prizadevali za odseke državnih cest. Velik zalogaj bo digitalizacija s širitvijo širokopasovnega in optičnega omrežja, kar je prav tako prednostna naloga evropske finančne perspektive. V času epidemije smo po vsem svetu spoznali, kako zelo pomembne so te povezave.

LJUDEM PRIJAZNA IN VARNA OBČINA

število prebivalstva se povečuje, potrebe se spreminjajo. Zato se zavedamo, da ste v občini ključni ljudje, krajevne skupnosti, društva, organizacije, zavodi. Veliki pridobitvi bosta park in gasilski dom v okviru intervencijskega centra s policijsko postajo, ki sta v načrtu, zdravstveni dom pa širi svojo dejavnost, prilagojeno populaciji. Tudi v bodoče pa bomo nudili podporo številnim aktivnostim v vašem kraju, zavedamo se pomena druženja in skupinskega udejstvovanja.

Skupnost smo ljudje, naše medsebojno razumevanje in sodelovanje, v dobro vseh. Skupnost smo ljudje, naše medsebojno razumevanje in sodelovanje, v dobro vseh. Skupnost smo ljudje, naše medsebojno razumevanje in sodelovanje, v dobro vseh. Skupnost smo ljudje, naše medsebojno razumevanje in sodelovanje, v dobro vseh. Skupnost smo ljudje, naše medsebojno razumevanje in sodelovanje, v dobro vseh. Skupnost smo ljudje, naše medsebojno razumevanje in sodelovanje, v dobro vseh. Skupnost smo ljudje, naše medsebojno razumevanje in sodelovanje, v dobro vseh. Skupnost smo ljudje, naše medsebojno razumevanje in sodelovanje, v dobro vseh.

Dolgoročni razvojni program

DOLGOROČNI RAZVOJNI PROGRAM
OBČINE ŠENTJUR 2021—2030

PREDSTAVITEV 

Županove liste – Gibanje za Občino Šentjur

Volilna enota 1

 • mag. Marko Diaci

  župan Občine Šentjur

  Z dobro ekipo zaupanja vrednih, poštenih in delovnih ljudi, katerim je skupna dobrobit za vse nas, bom z veseljem sodeloval v naslednjem mandatu. Občinski svet bo imel pred seboj mnogo zahtevnih in težkih odločitev. Te naj bodo transparentne in premišljene, ne pa sad političnih interesov. To znamo, to zmoremo in z vašo pomočjo bomo to dokazali.

 • Silva KOŽELJ

  upokojenka

  Prednostne naloge ostajajo iste. Kot predstavnica upokojencev in starejše generacije se bom zavzemala za izboljšanje kvalitete življenja starejših ljudi, kakor tudi invalidnih in socialno ogroženih oseb celotne populacije. Prav tako se bom zavzemala za razvoj mesta Šentjur, da bo postalo prijazno mesto za vse prebivalce. Nadaljevali bomo dosedanje dobro sodelovanje občine ter upokojenskih, invalidskih in ostalih organizacij in društev, ki delujejo na različnih področjih, saj njihovo ustvarjanje bogati življenje vseh generacij občanov Občine Šentjur.

 • Klemen GRDINA

  samostojni podjetnik

  Tudi v naslednjem mandatu se bom zavzemal za investicije, ki pripomorejo k razvoju podjetništva ter gospodarstva in dvigu kakovosti bivanja v naši občini. Za nadaljnji razvoj občine je pomembno, da zagotovimo pogoje, v katerih se bodo lahko podjetja razvijala in ustvarjala delovna mesta, da bodo ljudje prepoznali Šentjur kot kraj, kjer se lepo živi in ustvarja družino ter sobiva.

 • Mojca TOMAŽIN

  podsekretarka

  Moja prizadevanja bodo usmerjena k racionalni rabi proračunskih sredstev in v enakomeren razvoj Občine Šentjur s poudarkom na Krajevni skupnosti Vrbno – Podgrad, ter k realizaciji dolgo pričakovane kolesarske poti Šentjur – Celje. Večji poudarek bom namenila tudi spodbujanju pozitivne kolektivne zavesti občanov in ohranjanju socialnih stikov tako med mladimi kot starejšimi občani.

  • Vladimir BELINA

   samostojni podjetnik

   Kultura in aktivno delovanje društev ustvarjajo dodano vrednost življenju. Naše gibanje ima za to posluh, kar nam dokazujejo nova glasbena šola, Ipavčev kulturni center ter prenovljeni ostali večnamenski objekti in kulturni domovi po krajevnih skupnostih v občini. Tudi v bodoče si bomo prizadevali za bogat ustvarjalen utrip po celotni občini in da tudi Center kulture Gustav (stara knjižnica) v Šentjurju dobi novo podobo.

  • Mojca KOLAR

   računovodja

   Skupaj zmoremo vse in različnost nas bogati! To je vodilo, ki me uspešno vodi pri delu v službi, kot tudi v našem društvu ŠUDR. Za ponovno kandidaturo sem se odločila, ker menim, da je nujno potrebno povezovanje ljudi in s tem ustvarjanje odličnih pogojev za delo in bivanje v našem kraju. Veliko je še za postoriti in potrebujemo sposobne, zagnane ter sočutne ljudi, ki jim je mar za sokrajane. Ne pozabite namreč, da med nami živijo tudi osebe s posebnimi potrebami in ostareli, ki potrebujejo našo posebno skrb!

  • Bernarda VODOPIVC

   učiteljica strokovnoteoretičnih predmetov

   Zaupam v znanje in povezovanje, trudila se bom, da bodo v občini slišani in upoštevani tako mladi kot starejši. Poudariti želim velik pomen zdravja in aktivnosti na področju preventive. Podpiram trajnostni razvoj, kmetijstvo in zeleni turizem. Prihodnost je v naših rokah, verjamem, da zmoremo stopiti skupaj in z dobro voljo poskrbeti, da nam bo vsem lepo na poti do cilja.

  • Zdenko HORVAT

   upokojenec

   Izjemen razvoj mesta in številne nove pridobitve za vse generacije pričajo, da smo na dobri poti. Tudi sam si bom v bodoče prizadeval za jasne vizije in cilje za skupni napredek in kvaliteto življenja v naši skupnosti ter v celotni občini.

   • Tjaša MLINARIČ

    samostojna podjetnica, fizioterapevtka

    Skrb za zdravje in spodbujanje k zdravemu načinu življenja je nujno potrebno za doseganje življenjskih ciljev. Za krepitev zdravja posameznika in celotnega prebivalstva v Občini Šentjur je nujno potrebno sodelovanje celotne lokalne skupnosti. S svojimi izkušnjami in znanjem na področju zdravstva in športa želim pomagati izpolniti želje in pobude vseh občanov za boljšo kakovost življenja v naši občini.

   • Milena SENICA VERBIČ

    zdravnica, specialistka otroške in splošne kirurgije

    Na področju zdravstvene oskrbe in preventive je naša občina naredila velike korake, zato bom s svojim doprinosom še naprej aktivno sodelovala ter si prizadevala, da bomo živeli v zdravem, varnem okolju, z dostopnimi in kvalitetnimi storitvami za vse prebivalce.

    Volilna enota 2

    • Slavko ŠPUR

     upokojenec

     Tako kot do sedaj, se bom tudi v bodoče zavzemal za enakomeren razvoj vseh krajev v Občini Šentjur. Posebno pozornost pa bom namenil uresničevanju vsakoletnega in dolgoročnega programa razvoja občine, ki se nanašata na KS Ponikva, Dramlje, Blagovna in Dolga Gora.

    • Breda ŽUPANC

     ravnateljica OŠ Slivnica pri Celju

     Na prvo mesto postavljam delo z mladimi, ki jim moramo omogočiti, da ostanejo vpeti v lokalno okolje, da tu najdejo dovolj izzivov in priložnosti, s katerimi bodo uresničevali svoje vizije in želje. Zavzemala se bom za podporo društvom, ki so gibalo življenja in povezovanja ljudi v lokalnih skupnostih, še posebej tistih, ki s svojo dejavnostjo pomagajo ljudem, ko se znajdejo v osebni stiski ali stiski različnih nesreč.

    • Franci ŠTRAJHAR

     vodilni inženir

     »Na mladih svet stoji«. Kandidiram, ker želim, da mladi aktivno pristopimo k soustvarjanju naše prihodnosti in življenja naših otrok. Prizadeval si bom za povezovanje med ljudmi, ustvarjanje in realizacijo novih idej, ter možnost ustvarjanja bivalnih pogojev za vse. Verjamem, da naša občina skriva še veliko potencialov. Najdimo jih skupaj!

    • Mirjana AUŽNER

     ravnateljica OŠ Dramlje

     V preteklosti smo v kraju pridobili številne obnove in posodobitve in zato skupaj stopamo naprej za iste cilje za nadaljnji razvoj kraja in za varnost ter kvalitetno bivanje naših otrok in občanov. Sama pa si bom tudi v prihajajočem obdobju prizadevala, da šola postane središče delovanja v kraju tako v kulturnem, športnem in družabnem pomenu ter da mladi aktivno sodelujejo in se povezujejo v lokalni skupnosti.

     • Klemen KADENŠEK

      strojevodja

      Deloval bom za razvoj Občine Šentjur, domačega kraja in kot predstavnik mlajše generacije poskrbel, da se sliši naš glas.

     • Stanko KOPINŠEK

      pismonoša

      Gibanje je v dosedanjih mandatih izkazalo posluh in razumevanje potreb lokalnih in vaških skupnosti, do vsakega človeka. Veliko je bilo narejenega, izzivi na infrastrukturnem področju, da bodo ljudje bolje živeli, pa nas še čakajo in pripravljen sem še vnaprej pomagati po svojih močeh.

     • Andreja OCVIRK

      ravnateljica OŠ Blaža Kocena Ponikva

      Moje področje delovanja je delo z ljudmi in za ljudi. Mladi so naša prihodnost. Prav tako je kultura, predvsem glasba, veselje mojega poklicnega in interesnega življenja. Verjamem, da zmoremo še več, predvsem na področjih, ki dajejo smisel in lepoto našemu vsakdanu, ob enakomernem razvoju celotne občine.

     • Mojca PINTAR

      samostojna podjetnica

      Za lokalno skupnost smo ključni manjši podjetniki, obrtniki in kmetje, z ustvarjanjem delovnih mest, ohranjanjem poselitve podeželja. Ker smo tesno povezani s svojim okoljem, imamo zanj posluh ter odgovornost. Zato želim, da se sliši naš glas, potrebe, pa tudi uporabi naše znanje in dodana vrednost.

      Volilna enota 3

      • Boris BELEJ

       serviser

       Nadaljevali bomo začrtano pot iz prejšnjih mandatov v zagotavljanju boljše infrastrukture. Zavzemal se bom predvsem za to, da bodo kraji ob Slivniškem jezeru dobili možnost priklopa na čistilno napravo in s tem pripomogli k bolj čistemu Slivniškemu jezeru.

      • Anja PODKRAJŠEK

       diplomirana politologinja

       Kot mlada študentka se bom zavzemala za kvalitetnejše ter bolj aktivno življenje mladih v občini ter iskala možnosti, da bodo mladi radi ostajali v naših krajih – kot ključno prepoznavam zavzemanje in podporo mladim pri osamosvojitvi z večjo dostopnostjo stanovanj za mlade. Ob tem pa je pomembno še vzdrževanje ter vlaganje v celotno infrastrukturo našega kraja (ceste, vrtci, šole, storitvene dejavnosti, ipd.) Prav tako želim promovirati pomen naravnih in kulturnih znamenitosti naše občine, ki jih je potrebno ohranjati in in ceniti, hkrati pa vlagati v njihovo prepoznavnost ter urejenost.

      • Damjan MAČEK

       vodja vzdrževanja

       Še naprej se bom zavzemal za izgradnjo vodovodnega omrežja na območju zaselkov krajevne skupnosti Prevorje in ostalih območjih občine Šentjur, kjer še nimajo možnosti priključitve na omrežje, izgradnjo stalne etnološke zbirke na Prevorju ter obnovo dotrajanih občinskih in nekategoriziranih cest. Dajte nam priložnost, da nadaljujemo z dobrim delom še naprej.

      • Tatjana ŠKORNIK TOVORNIK

       univerzitetna diplomirana sanitarna inženirka

       Še zlasti v obdobju epidemije novega koronavirusa, ki je za nami, smo ponovno spoznali kako pomembna vrednota je naše zdravje. Zato si bom še naprej prizadevala in spodbujala ljudi k čim večji skrbi za svoje lastno zdravje, ki je naše največje bogastvo, za katerega se je potrebno in vredno potruditi. Če bomo zdravi, bomo lahko uresničili vse svoje cilje, ki smo si jih zastavili. Zavzemala si bom tudi za enakomeren razvoj vseh predelov naše občine in s tem boljše življenje slehernega prebivalca naše občine.

       • Anja ZUPANC

        vzgojiteljica predšolskih otrok

        Zavzemala se bom za druženja mladih, humanitarnost. Pomembno je, da si med seboj pomagamo – da se slišimo.

       • Robert ŽAFRAN

        koordinator proizvodnje

        Osnovna misel mojega delovanja bo enakomerna razpršenost investicij na območju celotne občine, saj le na ta način zagotavljamo enakovredno dojemanje vseh občanov po vseh KS, sanacije najbolj kritičnih cestnih odsekov na območju KS Loka pri Žusmu, vlaganja v turistično prepoznavnost občine in ohranjanje zdravega okolja.

       • Barbka KOPRIVC

        samozaposlena kmetovalka

        Kmetje smo ključni za vaše preživetje. Za prehransko varnost, za obdelano zemljo, za zdravo življenje in slovenske vrednote. Tudi na lokalni ravni se moramo postaviti zase in se organizirati, razmišljati o ukrepih, da mladi ostanejo na kmetijah in ohranjajo tradicijo generacij prednikov. Za to se je vredno boriti in trudila se bom, da bodo razmere za kmetijstvo vedno med glavnimi cilji naše občine.

       • Anton ŠPAN

        upokojenec

        Še naprej si bom prizadeval za razvoj Planine na področju infrastrukture (telekomunikacijsko omrežje, vodooskrba, ceste ter objekti za izobraževanje, otroško varstvo in kulturo) .

        ZNAMO, ZMOREMO!

        Soobčanke, soobčani,

        vaše zaupanje in sodelovanje je bilo zame vsa dosedanja leta ključnega pomena, zato tudi tokrat kandidiram zgolj z vašo podporo. Ponosen sem na to, da smo naredili veliko dobrega, zato vas z vsem spoštovanjem vabim, da nas s člani gibanja podprete tudi za kvalitetno prihodnost.

        Mag. Marko Diaci,
        župan Občine Šentjur